Bảng giá thuê auto tự treo

Giả lập tính bằng tab điện thoại tính theo số acc sử dụng

1 Tap 30 ngày 45.000 VNĐ
2 Tap 30 ngày 90.000 VNĐ
3 Tap 30 ngày 135.000 VNĐ
4 Tap 30 ngày 180.000 VNĐ
5 Tap 30 ngày 220.000 VNĐ
6 Tap 30 ngày 250.000 VNĐ
7 Tap 30 ngày 280.000 VNĐ
8 Tap 30 ngày 310.000 VNĐ
9 Tap 30 ngày 340.000 VNĐ
10 Tap 30 ngày 370.000 VNĐ
11 Tap 30 ngày 400.000 VNĐ
12 Tap 30 ngày 430.000 VNĐ
13 Tap 30 ngày 460.000 VNĐ
14 Tap 30 ngày 490.000 VNĐ
15 Tap 30 ngày 520.000 VNĐ
16 Tap 30 ngày 550.000 VNĐ
17 Tap 30 ngày 590.000 VNĐ
18 Tap 30 ngày 620.000 VNĐ
19 Tap 30 ngày 640.000 VNĐ
20 Tap 30 ngày 650.000 VNĐ
21 Tap 30 ngày 680.000 VNĐ
22 Tap 30 ngày 710.000 VNĐ
23 Tap 30 ngày 740.000 VNĐ
24 Tap 30 ngày 770.000 VNĐ
25 Tap 30 ngày 800.000 VNĐ
30 Tap 30 ngày 950.000 VNĐ
35 Tap 30 ngày 1.150.000 VNĐ
40 Tap 30 ngày 1.300.000 VNĐ
45 Tap 30 ngày 1.450.000 VNĐ
50 Tap 30 ngày 1.600.000 VNĐ
55 Tap 30 ngày 1.750.000 VNĐ
60 Tap 30 ngày 1.900.000 VNĐ