Tính theo số tab giả lập mở

Sử dụng nox 6.3 trở lên và LDplay 3.90

1 Tap 30 ngày 35.000 VNĐ
2 Tap 30 ngày 70.000 VNĐ
3 Tap 30 ngày 105.000 VNĐ
4 Tap 30 ngày 140.000 VNĐ
5 Tap 30 ngày 175.000 VNĐ
6 Tap 30 ngày 200.000 VNĐ
7 Tap 30 ngày 235.000 VNĐ
8 Tap 30 ngày 270.000 VNĐ
9 Tap 30 ngày 305.000 VNĐ
10 Tap 30 ngày 340.000 VNĐ
11 Tap 30 ngày 375.000 VNĐ
12 Tap 30 ngày 400.000 VNĐ
13 Tap 30 ngày 430.000 VNĐ
14 Tap 30 ngày 460.000 VNĐ
15 Tap 30 ngày 490.000 VNĐ
16 Tap 30 ngày 520.000 VNĐ
17 Tap 30 ngày 550.000 VNĐ
18 Tap 30 ngày 580.000 VNĐ
19 Tap 30 ngày 610.000 VNĐ
20 Tap 30 ngày 640.000 VNĐ
21 Tap 30 ngày 670.000 VNĐ
22 Tap 30 ngày 700.000 VNĐ
23 Tap 30 ngày 725.000 VNĐ
24 Tap 30 ngày 750.000 VNĐ
25 Tap 30 ngày 770.000 VNĐ
30 Tap 30 ngày 870.000 VNĐ
35 Tap 30 ngày 970.000 VNĐ
40 Tap 30 ngày 1.070.000 VNĐ
45 Tap 30 ngày 1.170.000 VNĐ
50 Tap 30 ngày 1.250.000 VNĐ
55 Tap 30 ngày 1.300.000 VNĐ
60 Tap 30 ngày 1.350.000 VNĐ